Vi spør!

Ine Helvik (H).
Ine Helvik (H).
Del på Facebook
Bydelspolitikerne mener

Hinna bydelsutvalg består av 11 politisk oppnevnte medlemmer og avholdt årets første møte 23.  januar.  Bydelsutvalget behandler saker som har betydning for innbyggerne i ­bydelen, og utvalget kan stille spørsmål til ­kommunens administrasjon på vegne av innbyggerne.  Bydelsutvalget ønsker engasjement, spørsmål og tips om aktuelle saker.  De kan sendes til leder ine.helvik@live.no eller til et av de andre medlemmene i utvalget.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Vi vil fremover spørre 4 av utvalgsmedlemmene om saker som diskuteres og som har betydning for oss som bor og ferdes i bydelen.

Hvordan mener du de økonomiske tilskuddene til lag og foreninger bør administreres?

Trafikksikkerhetsplanen ble utsatt behandlet i sist møte.  Hva blir viktig å passe på her når den behandles i neste møte?

Hvordan kan du og ditt parti bidra til at Hinna blir en enda bedre bydel å bo og jobbe i?

Ine Helvik (H) – leder

1. Vi synes det er viktig med lokal kunnskap og har derfor i flere år hatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet grundig med tildelingssakene.  Det vil vi fortsette med inntil videre og dermed beholdes kontrollen hos oss, ikke i administrasjonen.  Nå skal det også komme en sak fra flertallspartiene hvor man skisserer kriterier og rammer for en ordning hvor frivillige og organisasjoner kan søke om støtte for flere år om gangen.  Dette for å sikre forutsigbarhet for frivilligheten.

2.  Vi tror det bør iverksettes tiltak for å forbedre sikten/sikkerheten i krysset fra når man ­­kjører ut fra Glitra (tidligere Superwash Hinna). Der oppstår fort farlige situasjoner. Det er også viktig å styrke tilretteleggingen for gang og kollektiv fremfor personbil, selv under veiarbeidsperioden.

3.  Vi vil jobbe for folkebad med 50 meters basseng i Jåttåvågen, Frivillighetens hus i bydelen og ikke minst gode rammevilkår for næring og tilrettelegging for trygge arbeidsplasser. Midt i kollektiv-aksen har vi alle muligheter, men vi må få opp trivselen blant folk som bor her slik at bydelen brukes mer aktivt. Det blir viktig både for de som bor her og for å tiltrekke seg flere utenfra.  Hinna sentrum og øvre del av Hinna må også ha et godt kollektiv-tilbud.  Dette står høyt på min agenda, og vi vil invitere Kolumbus, kommuneadministrasjonen og fylkeskommunen om nødvendig for å få avklart hvordan HELE Hinna bydel skal ivaretas med kollektiv transport.’

Andreas Nordang Uhre (MDG).
Andreas Nordang Uhre (MDG).

Andreas Nordang Uhre (MDG) – nestleder

1. I denne saken stemte utvalget enstemmig for modell A, som innebærer at bydelsutvalgene selv vurderer søknadene og fordeler midlene.  Fordelingen av disse midlene er en av bydelsutvalgets viktigste arbeidsoppgaver, og det er greit at styringen av dem ligger så nært dem som nyter godt av dem som mulig.

2. Vår førsteprioritet er å bedre forholdene for de mykeste trafikantene.  Det betyr å jobbe steinhardt for å følge opp kommunestyrets vedtak fra 2019 om etablering av hjertesoner rundt alle kommunens skoler, samt å legge forholdene til rette slik at enda flere av elevene kan gå eller sykle til skolen. I tillegg må vi sikre gode løsninger i utformingen av det nye lokket ved Hinna Park, hvor syklende og gående skal krysse bussveien og bussene skal vise hensyn. Det kan bli en utfordring.

3.  Hinna har alt. Naturområder, urbane byrom, og et kollektivtilbud som allerede er bra, men kommer til å bli fantastisk i løpet av de neste årene.  MDG vil ta vare på skogen, strendene og fjellene på Hinna. Slik kan også kommende generasjoner få vokse opp her, med nærhet til natur og friluftsliv. MDG vil også gjøre det lett å leve bilfritt, enkelt og nært på Hinna.  Vi vil verne all matjorda i bydelen mot nedbygging, og legge til rette for mer lokal matproduksjon. Vi vil fortsette fortettingen og utviklingen i Jåttåvågen og langs kollektivaksene, slik at enda flere av Hinna-innbyggerne kan leve mer av sine liv her, innenfor «byen i byen».

Bertha Veggeberg (Frp).
Bertha Veggeberg (Frp).

Bertha Veggeberg (Frp)

1. Vi synes det er en god løsning at kommunen fordeler midlene til bydelsutvalgene og så blir de delt ut fra Bydelsutvalget etter søknad fra lagene.  Det er bydelsutvalget som kjenner situasjonen i sitt område best og vet hvor skoen trykker.

2. Det blir viktig å passe på at vi får med tilfredsstillende løsninger for gangfelt og fortau. Samtidig sikre god belysning på veiene og gangfelt – og sikre veier og overganger.

3. Frp vil jobbe for å få ferdigstilt nye Vaulen skole og få ferdig bussveien slik at trafikksystemet i bydelen kan få begynne å fungere normalt igjen.

Aksel Johan Lund (Rødt).
Aksel Johan Lund (Rødt).

Aksel Johan Lund (Rødt)

1. Eg e heilt fersk i bydelsutvalet, så eg kan ikkje seie eg har så sterke meininger om dette enno. Det viktigste slik eg ser det er i alle fall at de av oss som kjenner bydelen og nabolaga våre, har noko me skal ha sagt når slike avgjerder vert tekne.

2. Bydelen vår skal vere trygg å ferdast i for alle, anten ein køyrer, går eller syklar. Me må særleg ta omsyn til barn og unge, eldre, og dei med redusert mobilitetsevne når me ser på kva tiltak som kan gjerast. Noko av det viktigaste når me skal handsame denne saka i neste møte, er at me får gode innspel fra innbyggjarene i bydelen på tiltak som kan gjerast i deira nabolag for å sikra trygg ferdsel i trafikken for alle.  Eg vonar mange av dei som les dette, tek kontakt med ein av oss i bydelsutvalet om dei har innspel!

3. I Raudt er me opptekne av å få ned forskjellane blant folk, og ser med bekymring på at forskjellane dei siste åra har vorte større, og utgiftene til folk flest har auka betydelig. Eg ønskjer at bydelen vår skal vere god og trygg å bu og vokse opp i for alle, uavhengig av økonomi og status. Det er viktig å støtte lokale lag og organisasjonar som er opne og tilgjengelege for alle, og sikre gode fritidstilbod for barn og unge.