Hva skjer i Jåttåvågen?

Informasjonsmøte på Jåttå vgs.
Del på Facebook
Stort oppmøte på informasjonsmøte

Hinna Park Velforening tok initiativ og inviterte i samarbeid med Bussveien (Rogaland Fylkes­kommune) og Hinna Park Utvikling til informasjonsmøte på Jåttå vgs i midten av juni.  Ca 100 interesserte naboer og berørte møtte opp, og spørsmålene var mange.

GRETHE ERIKSEN
grethe.eriksen@outlook.com

Informasjonsmøte på Jåttå vgs.

Tema for møtet var planer, status og fremdrift for Bussveien og utbygging av Hinna Park nord. Sakene ble lagt fram av prosjektutvikler Tove Marie Sandvik fra Stavanger Utvikling, Målfrid Holme fra Hinna Park Utvikling og 3 representanter fra Rogaland Fylkeskommune.

Det folk var mest opptatt av var infrastruktur og tidsplaner, arbeidet med ny pumpestasjon, støy, overløpsvann og vannkvalitet.

Vann og avløp
– Avløpsforholdene på Hinna ned mot Jåttåvågen har vært og er utfordrende, forteller seksjonssjef Bjørn Zimmer Jacobsen i VA-Forvaltning i Stavanger kommune.  – En overløpskonstruksjon som ikke fungerer etter intensjonen medfører utslipp av kloakk og dårlig badevannskvalitet. I tillegg er enkelte eiendommer utsatt for tilbakeslag og oversvømmelse. Enten som følge av at de er bygget for lavt i terrenget eller kapasitetsutfordringer ved høy sjøvannstand og mye nedbør.

– Det er gjennom lengre tid gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen, sier Jakobsen. – Blant annet separering av avløpet ved Sara Berges vei og etablering av nytt overløp i Boganesveien. Det har imidlertid vært klart at hovedsystemet for avløp i området må bygges om. Dette er svært omfattende og må blant annet koordineres med etableringen av ny Bussvei i området og utviklingen av Jåttåvågen del 2. Det skal etableres ny pumpestasjon og nye overløpskonstruksjoner, det skal etableres nye overførings- og utslippsledninger og deler av ledningsnettet skal separeres. Det er dette arbeidet som nå er startet, og som sammen med opparbeidelse av infrastruktur i Jåttåvågen del 2 som gjør at det er mye anleggsvirksomhet i området.

Prosjektutvikler: Tove Marie Sandvik i Stavanger Utvikling.

Utfylling, peling, park og tursti
– Utfyllingsarbeider i sjø er allerede i gang og senere starter peling for ny kai. -Dette arbeidet krever søknad og tillatelse fra Statsforvalteren, forteller Tove Marie Sandvik i Stavanger Utvikling.

– I tillatelsen fra Statsforvalteren har de blant annet satt vilkår om at entreprenøren legger ut en siltgardin. Dette er en duk som stenger av havnebassenget og holder igjen uønskede fragmenter som eventuelt ligger i eller har fulgt med fyllmassene som vi bruker. Entreprenøren har daglig tilsyn med og samler opp det som fanges opp av gardinen. Gardinen går helt ned til sjøbunnen der det er lodd som holder gardinen nede.

Fyllmassen som brukes består av grafitt som samler seg i vannoverflaten. For å hindre at denne flyter inn i kanalen er det også lagt ut en lense.

Området som ligger på sørsiden av Skråtårnet skal opparbeides til kai, adkomstvei og torg, mens området mot sørøst skal opparbeides til et parkområde. Vei, torg og park opparbeides samtidig med utbyggingen av Odden.

Turveien utpå neset og forbi Skråtårnet blir ikke åpnet før dette anlegget og avløpsanlegget, «Avløp Hinna», som pågår nord for Skråtårnet er ferdigstilt. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Etter planen vil turveien da kunne åpnes våren 2024.

Støy
Pelingsarbeidet på kaien vil medføre støy og det er planlagt gjennomført fra medio september og ut oktober. Statsforvalteren har i samme tillatelse, som nevnt over, satt som vilkår at støyende arbeider i sjø må begrenses innenfor mandag til fredag kl. 07-16. Støyen vil være intens når arbeidet pågår, men arbeidet utføres i tidsperioder i løpet av dagen med opphold for klargjøring og etterarbeid. Det vil bli sendt ut informasjon til beboere og næringsdrivende i området gjennom Facebook og nettsider til Hinna Park velforening slik at berørte er godt informert om arbeidet.

Oppdatert informasjon om prosjektet finnes også på nettsiden til Stavanger utvikling KF; Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no).

Arbeidet med utfylling i kaiområdet er startet