Farlig skolevei

farlig skolevei: Markveien går opp denne bakken og er en sidevei fra Auglendsbakken.
Del på Facebook
Foreldre ber om gjennomkjøring forbudt

Foreldre med barn på Vaulen skole opplever økt trafikk og farlig ferdsel for barna til skolen. Nå har de sendt forespørsel til kommunen med ønske om gjennomkjøring forbudt i Markveien.

INGRID SMISTAD
ing_smi@hotmail.com

Økt trafikk

Markveien er en populær gate for både bilister og myke trafikanter. Spesielt etter stenging av Hinnasvningene. De siste årene har det etablert seg mange barnefamilier i området og gaten er en skolevei for svært mange barn. Etter at Hinnasvingene ble stengt for gjennomkjøring, kan flere beboere i nærområdet melde om økt trafikk i Markveien som går fra Auglendsbakken til Speiderhuset på Hinna i Solliveien. Den økte trafikken har ifølge foreldre i området ført til flere trafikkfarlige situasjoner som oppstår daglig på skoleveien til barna.

– Vi opplever stadig mer trafikk og bilister som kjører fortere. På grunn av omleggingen av bussveien, opplever vi en økning i gjennomkjøringen i området, som har ført til økt risiko for ulykker. Vi merket økning i trafikken ved stenging av Gamleveien og det har bare blitt verre ved stenging av Hinnasvingene. Bilistene tar ikke hensyn til at det går mange skolebarn langs denne veien. I tillegg er syklister og folk på el-sparkesykler en like stor risiko, forteller tobarnsmor Silje Nyland som bor i Markveien og legger til:

– Det er også et problem at det ofte står mange biler parkert langs veikanten som gjør det vanskeligere for fotgjengere og syklister å ferdes trygt langs veien. Det er heller ingen fortau i området, presiserer hun. I tillegg til privatbiler så er det mye byggeaktivitet i nabolaget om dagen som fører til trafikk av arbeidsbiler og lastebiler som tar mye plass, disse begynner tidlig om morgenen og bidrar til ekstra trafikk og farlig situasjoner.

Sammen med flere foreldre har Silje Nyland tatt problemstillingen opp i FAU på Vaulen skole ved flere anledninger. Nå har de kontaktet kommunen med forespørsel om gjennomkjøring forbudt i Markveien. Det er også tidligere blitt sendt innspill til Hinna kommunedelsutvalg om utvidelse av «parkering forbudt/stopp forbudt» i stikkveiene rundt Auglendsbakken.

– Mange foreldre velger å kjøre barna sine til skolen, selv om de bor i gåavstand. Dette skaper en ekstra byrde og belastning for mange barnefamilier. Samtidig mer trafikk og kaos i området rundt Vaulen skole, sier Nyland.

Det haster

Anne Kristin Bruns (Krf) sitter i kommunedelsutvalget for Hinna bydel. Hun kan fortelle at de har hatt oppe saken i kommunedelsutvalget og drøftet trafikksikkerhet i området rundt Auglendsbakken og Vaulen skole. Hun mener saken er akutt og at det haster å få på plass tiltak.

– Jeg opplever også at det er ganske kaotisk i krysset med Vaulen skole. Man må kjøre siksak mellom alle bilene som står parkert langs veien både i Markveien og Auglendsbakken. Parkering forbudt i disse gatene kunne fungert og gjort det mer oversiktlig og tryggere.

Bruns bor selv i Bergliveien og opplever også der at det er høy fart og mye gjennomkjøring.

– Vi har snakket om å gjøre Bergliveien til en «Miljøgate». Dette kunne også vært aktuelt å videreføre oppover langs Markveien, men slike prosesser tar lang tid, forklarer Bruns.

En miljøgate er en veg der gjennomkjøring er tillatt, men hvor ulike tiltak reduserer farten for motorisert trafikk og tilrettelegger for gående og syklende. Vanlige tiltak i miljøgater er redusert kjørebanebredden over lengre strekninger, andre fartsreduserende tiltak som for eksempel humper og/eller opphøyde gangfelt eller vekselvise innsnevringer av kjørebanen (siksakmønster) og gang- og sykkelveger (Statens vegvesen, 2014A).

– Gjennomkjøring forbudt kan vurderes på lang sikt, men blir vanskelig å få til nå mens det pågår store ombygginger. Folk må ha alternative ruter for at trafikken ikke skal stoppe helt opp. På sikt ville jeg vurdert gjennomkjøring forbudt og mulighet for fortau i Markveien. Akkurat på nåværende tidspunkt, mener jeg det vil være mest effektivt med parkering forbudt. Samtidig få opp flere fartsskilt og barn-leker skilt, og fartshumper i bakken ned mot Auglendsbakken.

Trafikksikkerheten i området skal ifølge Geir Støle (Ap) snart drøftes i en samarbeidsgruppe for trafikksikkerhet. Direktøren for trafikksikkerhet har svart på tidligere henvendelser rundt ønske om utvidelse av «parkering forbudt/stopp forbudt» i Auglendsbakken. Her svarer direktøren at de vil ta en vurdering av tiltakene og at kommunen deretter vil ta saken opp til behandling i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet. Dette er en tverrfaglig høringsinstans som består av representanter fra politiet, Statens vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger parkering og Plan og arkitektur og Vei og Trafikk i Stavanger kommune.