Enkelt, raskt og billig

Politimesteren: Hans Vik klippet snoren.
Del på Facebook
Ny leietaker i Jåttåvågen

Forliksrådet og Namsfogden i Stavanger – Sandnes har flyttet. Kontoret holdt tidligere til i den gamle politistasjonen på Nytorget. Dette bygget skal nå rives.  I midten av januar flyttet kontoret derfor til nyoppussede og moderne lokaler i Bygg C i Jåttåvågveien 7. Tirsdag 14. mars var det åpningsfest med symbolsk snorklipping av politimester Hans Vik.

grethe eriksen
grethe.eriksen@outlook.com

Forliksrådsbehandling har mange positive sider for samfunnet, og skal være et lavterskeltilbud som er enkelt, raskt og billig, fremholdt politimesteren i sin åpningstale. De fleste av dem som får sine saker behandlet i forliksrådene, har store betalingsutfordringer.  Utfordringer som dessverre ofte går ut over både familie, venner og egen psykisk helse.  Her forebygges økonomisk kriminalitet, vold i nære relasjoner dempes og alvorlige bekymringer kan få en rask løsning.

Forliksrådene i Norge har sin opprinnelse helt tilbake til 1795. Rådene er oppnevnt av de respektive kommunestyrene, og er første ledd i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådssekretariatet er underlagt politiet, mens forliksrådene er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Rådenes hovedfunksjon er å megle mellom partene med det formål at partene kan komme til enighet på et tidlig stadium i en tvistesak. Forliksrådet har også domskompetanse på nærmere bestemte vilkår.

Kontoret i Jåttåvågen bestående av 6 årsverk er sekretariat for 6 forliksråd i regionen, 2 avdelinger i Stavanger foruten Sandnes, Sola, Gjesdal og Randaberg-Kvitsøy. Seksjon Tvang under Namsmannen sysselsetter 21,6 årsverk, og Seksjon Gjeld med kontor i Sandnes har vokst fra 2 til 18,5 årsverk på kort tid.

Antall saker øker

Dessverre går ikke antall saker ned samlet for de forskjellige avdelingene.  Økte levekostnader, strøm og stigende utlånsrenter har ført til at stadig flere trenger hjelp til å håndtere en anstrengt økonomi.

-Det har vært nedgang i antall saker til forliksrådene, men det har sine årsaker, forteller seksjonssjef Stian Veland på Seksjon Forlik.  For det første ble Husleietvistutvalget utvidet og gjort landsdekkende fra 01.09.21 og det nye utvalget har overtatt alle husleiesakene. Det er også et betydelig antall saker knyttet til pengekrav som nå sendes direkte til namsmannen istedenfor til forliksrådet. Det er kun ved innsigelse at disse sakene overføres forliksrådet for behandling. Når det gjelder utleggssaker hos namsmannen er det for tiden 8 måneders ventetid på å få saken behandlet.

Gode råd

Alle økonomiske krav øker i størrelse dersom de ikke blir betalt innen forfall. Påslag av renter og gebyr kan føre til at hovedkravet dobles i løpet av relativt kort tid.  Ta derfor alltid raskt kontakt med kreditor (den du skylder penger) og forsøk å finne fram til en nedbetalingsplan som er til å leve med.  Da kan du unngå at saken din havner i Forliksrådet eller hos Namsmannen.

Forliksrådssekretariatet har også en veiledningsfunksjon og kan kontaktes både pr telefon og ved personlig fremmøte.

Seksjonssjef Forlik: Stian Veland