Store infrastrukturtiltak

Jåttåvågen i fugleperspektiv med tiltakshenvisninger. Foto: SVG Property
Del på Facebook

//Tekst: Grethe Eriksen//

Bussvei, nytt sykehus og utbygging av fase 2 i Hinna Park gjør det nødvendig med store løft innen infrastrukturen i og rundt Jåttåvågen.  Arbeidet vil uten tvil merkes godt av brukerne av området, og det vil ta mange år før alt kan ferdigstilles. Noen utfordringer forventes underveis.

Stavanger Utvikling KF har 50% eierandel i Hinna Park Utvikling sammen med Entra, Camar Eiendom og Obos Nye Hjem.  I fase 2 i Jåttåvågen legges til rette for å bygge ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Akers to nye bygg er snart ferdig prosjektert, og den aktuelle tomten ryddes og klargjøres i disse dager.

Prosjektutvikler Tove Marie Sandvik i Stavanger Utvikling KF.

Prosjektutvikler Tove Marie Sandvik i Stavanger Utvikling KF fremhever som spesielt viktig at helse, miljø og sikkerhet opprettholdes gjennom den store transformasjonen som skal finne sted. Syklister, mosjonister og beboere må gjerne bruke området, men vise aktsomhet og ikke forville seg inn på anleggsområdene selv om portene til tider er åpne.

Det skal være åpent for biltrafikk fra FV44 og Diagonalen ned til Jåttåvågen under hele byggeperioden, men med mange endringer underveis. Det kan derfor være lurt å tenke alternativ transport til boliger og arbeidsplasser dersom det er mulig.

Så hva skjer fremover? (med henvisning til nummer for lokalisering i oversiktskartet)

2022

Ultimo augustArbeidet starter med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem langs Jåttå vgs og ned til jernbanebroen. Trafikken legges om under byggeperioden. Ansvarlig Bussveien/KSR

Tidlig høst – Turveien ved skråtårnet legges om til å gå øst for Skråtårnet (1).  Sykkelveien blir asfaltert. Omleggingen skjer som følge av oppstart på utbygging av Akers to nye bygg (Valhall).

September – Salg av Trinn 2 i Søstrene Hinna starter opp (3).  Trinnet består av 11 rekkehus og 2 leilighetsblokker hver på 4. etasjer

Oktober – Starter utfylling ytterst på Nautholmen øst for Skråtårnet (2).

Oktober – Entreprenør KSR planlegger stenging av Hinnasvingene

Ultimo 2022 – Prosjektering av boliger øst for Skråtårnet er i gang og salgsstart forventes mot slutten av året (4)

2023

Våren – Mye av ledningsnettet på Hinna er i dag fellessystem, det vil si at spillvann (avløp) og overvann går i samme ledning. Separering innebærer her at en i større grad skal skille avløpsvann og spillvann slik at spillvann pumpes inn på ledningsnettet som går til renseanlegget på Mekjarvik. Dette er et arbeid som tar flere år og skal koordineres med bygging av bussveien.  Traséen strekker seg fra Gamleveien/Grannesveien fram til sjø nordøst for Skråtårnet (5).

Mai – Arbeidet starter med utfylling kaiområde og bygging av ny kai (6).  Ferjene flyttes.

Juni – Innflytting i Trinn 1 av boligprosjektet Søstrene Hinna som totalt består av 3 byggetrinn (3). Da skal tilkomst, vann og kloakk være klart.

Sommeren – Gang- og sykkelveien langs jernbanen åpner igjen (7).  Vei, vann og avløpsanlegg ferdigstilles (5)

Utover i 2023 i forbindelse med bussveien:

-Opparbeidelse av Scenerommet utenfor Stadionparken
-Gang- og sykkelkulvert ved Austtunsletta
-Konstruksjon i det såkalte “Karusellkrysset”, krysset mellom Diagonalen, Boganesveien og Jåttåvågveien der biltrafikk skal gå i rundkjøring under bakken, buss-, gang- og sykkeltrafikk skal avvikles på “lokket”(Bakkeplan)
-Kulvert for biler i Hinnasvingene. Også her skal biltrafikk gå under bakken, buss-, gang- og sykkeltrafikk skal avvikles på “lokket”(Bakkeplan)

Riggområder

Forberedende arbeid med bussveien, som for eksempel vegetasjonsrydding, rivning, fjerning, kabel- og ledningsarbeid og trafikkomlegging er allerede godt i gang.  Store riggområder for lagring av masser og annet materiell er etablert – og de bare vokser.  De viktigste riggområdene finner du langs jernbanelinjen fra Boganesveien til gamle Hinna stasjon.

Oppdatert informasjon

Prosjektleder Per Ove Stokkeland i Rogaland Fylkeskommune

-Vil du holde deg orientert om detaljene vedrørende Bussveien fremover anbefaler vi å følge Statens Vegvesen på Facebook og på Bussveien sin side på rogfk.no. Her legges ut informasjon og oppdateringer fra prosjektet når det er noe nytt å melde, forteller prosjektleder Per Ove Stokkeland. Det sendes ut SMS til nabolaget med link til hjemmeside med statusoppdateringer og informasjon om arbeid som berører store deler av nabolaget.

……………………

FAKTA:

Hva menes med infrastruktur?

Infrastruktur er en felles betegnelse på faste anlegg og systemer som er nødvendige for at en virksomhet eller et samfunn skal fungere.  Ordet brukes ofte om systemet av veier, kaier, ledningsnett, torg mm, som betjener næringslivet og husholdningen i et land eller område.