Nye boliger og hotell på Forus

Forslag om boliger og hotell i Forusbeen 15 og 17 (Illustrasjon Mad Arkitekter).
Del på Facebook

//Tekst: Grethe Eriksen //

I siste møte i Utvalg for By- og samfunnsutvikling (UBS) før sommeren ble det enstemmig vedtatt å legge plan 2571P – Detaljregulering for Forusbeen 15 og 17 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for ca. 21 700 m2 BRA bolig (220 boliger) med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplasser, parkering og trafikkarealer, samt 7500 m2 BRA hotell. Formålene er i tråd med forslag til plan 2480 Områderegulering for deler av Forus øst, og er konsekvensutredet der.

Krav til størrelse og kvalitet på uteoppholdsarealer er i tråd med kommuneplanens krav. Det sikres gode støyforhold for boliger og utearealer. En formingsveileder beskriver bruk av gode og varige fasadematerialer og et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Overordnede rekkefølgekrav fra områdereguleringen er videreført i planforslaget.

Utnyttelsesgraden satt i områdereguleringen overskrides med 1600 m2. Dette vurderes som en mindre vesentlig overskridelse som kan aksepteres, da tilstrekkelige boligkvaliteter og hensynet til nabofelt vurderes å være tilstrekkelig sikret i planforslaget. I planvurderingen bes det om at det gjøres noen mindre justeringer av utearealene og sikres tilgang til ny trafostasjon før planen kommer til 2. gangsbehandling.

Før saken kan fremmes til sluttbehandling må plan 2480 Områderegulering for deler av Forus øst være vedtatt.

HINNAvis kommer tilbake til saken senere i saksbehandlingsprosessen.