Utvidelse av SR-Bank Arena i Jåttåvågen

SR Bank arena – Tilbygget er på inntil 5 etasjer beliggende mot sør og øst.
Del på Facebook
Viking Stadion AS ønsker å utvide SR-Bank Arena i Jåttåvågen med et tilbygg på ca. 15.000 m2 i inntil fem etasjer mot sør og øst.

//Tekst: Grethe Eriksen

Formålet bak planen er å utvikle et større idrettsrelatert senter som skal inneholde lokaler til Vikingakademiet, garderober og møterom for kvinnefotball, forretning, legesenter/fysioterapiklinikk, aktivitetssenter for eldre, klatresenter og andre servicefunksjoner knyttet til bydelen.  Vikingakademiet er Vikings talentsatsing med spillerinnkvartering/spillerhotell.

Planen har vært på høring og ute til offentlig ettersyn. Det kom innsigelse fra Statsforvalteren på at antall parkeringsplasser ikke var tallfestet i bestemmelsene. Det ble så lagt inn og innsigelsen ble trukket. For øvrig mottok kommunen ingen vesentlige merknader til planforslaget, men det fører til behov for opparbeidelse av brannbiloppstillingsplasser i parken. Dette kom frem etter offentlig ettersyn. Endringen har vært på høring til Idrett og utemiljø. Kommunedirektøren foreslo å akseptere en slik løsning mot at inngrepet kompenseres med opparbeidelse av vegetasjon og trær.

Videre foreslo han at det frem til byggesøknad må jobbes mer med å få til en fasade som er godt tilpasset eksisterende stadion, og som gir lys inn til stadionkroppen. Opparbeidelse av utearealene må ta hensyn til flomveier, og det må gjøres tiltak for å håndtere overvann. Det er nå sikret i bestemmelsene som et rekkefølgekrav.

Planforslaget ble lagt fram for Utvalg for by- og samfunnsutvikling i møte i slutten av mars med anbefaling fra kommunedirektøren om at forslaget vedtas.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og saken legges frem for Kommunestyret for endelig vedtak.