Optimisme i næringsbyggmarkedet

Forus Næringsområde
Del på Facebook
Hinna bydel har hovedsakelig to store konsentrasjoner med næringsbygg.  Forus-området   består av en blanding av kontor- og såkalte kombinasjonsbygg, og området deles med nabokommunene Sandnes og Sola.  Det andre området ligger i Hinna Park, og næringsdelen vil kun bestå av kontorbygg og butikker/tjenesteyting når alt er ferdig utbygget.

//Tekst og foto: Grethe Eriksen

I Aftenbladet 3. januar kunne vi lese at 2021 var et rekordår på rundt 10 milliarder når det gjelder omsetninger, og markedet ble kalt «brennhett».

Vi har sjekket med noen av meglerne og eiendomsbesitterne om markedet fremdeles kan betegnes «brennhett». Hovedtrekkene er meglerne enige om.  Kontorledigheten har gått noe ned og leieprisene har gått opp i begge områdene. Samtidig råder en del usikkerhet om fremtiden, da en pandemi har lært oss at det er mulig å ha fjernkontor (hjemme eller på hytta) og at store trange kontorfellesskap ikke alltid er til det beste.  Usikkerheten baserer seg også på inflasjonsutvikling og rentesatser i tillegg til forventet aktivitetsnivå i selskapene fremover. Arbeidsledigheten er rekordlav og det søkes etter folk innen de fleste næringer.

Hotell i Hinna Park?

Hinna Park as ved daglig leder Tore Andre Eide melder om stor interesse for eiendommene sine.  Så stor interesse at de nå setter i gang reguleringsprosessene for bygging av flere delfelt med kontorbygg.  -Sammen med Hinna Park Utvikling vurderer vi også muligheter for et hotell her da nærhet til både sykehus og mange arbeidsplasser vil skape et behov for kortreist innkvartering. Sykehuset vil ligge kun 4 minutter med buss fra Hinna Park og det planlegges ikke pårørendehotell på sykehusområdet.

Halvårssrapport

EiendomsMegler 1 Næring har nylig publisert sin halvårlige rapport for næringseiendom i regionen og avdelingsleder Jan Inge Røyland oppsummerer at den gode utviklingen for markedet på næringseiendommer fortsetter. – Siste måneders utvikling viser redusert kontorledighet i Stavanger Sentrum og Forus, redusert ledighet og lavt tilbud på kombinasjonseiendommer, fortsatt lav aktivitet innen nybygg og gode fremtidsutsikter for aktiviteter og behov, forteller Røyland videre.

Meglerne deler gjerne kontorbygg inn i to hovedgrupper: Eldre bygg med behov for rehabilitering og nyere bygg oppført etter 2012. Den første gruppen har blitt mindre attraktiv, og for den andre har attraktiviteten økt.  Leieprisene deles inn i to hovedgrupper: Høy standard og normal standard.

Utleiemarkedet

Næringsmegler Kristian Ur

I Hinna Park holder kontorledigheten seg noenlunde stabil på rundt 8 % og betegnes av meglerne som et attraktivt område med høy standard. – Hinna Park har flere bygg med økt servicetilbud, blant annet café og møteromssenter i Fjordpiren. «Gategulvet» er også mer spennende med nyetablering av Sats og den nystarta baren Zip 4020, forteller næringsmegler og partner Kristian Ur i Newsec.

Leieprisene i Hinna Park ligger i snitt på mellom kr 1800-2200 for høy standard og kr 1500-1800 for normal standard.  Prisene er eksklusiv mva.

Forus-området har en litt høyere arealledighet innen kontor på ca. 9,8% (ned fra 10,7%) og leieprisene ligger i snitt på kr 1050-1450 for høy standard og kr 700-1050 for normal standard. Prisene er hentet fra halvårsrapporten til EiendomsMegler 1 Næring.

– Ser man på kombinasjonssegmentet på Forus er markedet balansert med en begrenset ledighet på mellom 4–6%, som har ligget uendret i flere år, ifølge Kristian Ur. -Etterspørselssiden her er vedvarende og gir et forutsigbart prisnivå. Vi registrerer sterkere etterspørsel etter verksted enn logistikkeiendom. Trenden mot stadig mer sentraliserte logistikkoperasjoner er trolig årsaken til dette.

Transaksjoner og yield

-Det er stor aktivitet innenfor transaksjonsmarkedet i regionen. Det er mange pågående prosesser, og det er forventet et betydelig volum også i 2022. Hittil i år er det allikevel ikke registrert så mange gjennomførte transaksjoner. Vi har registrert 9 transaksjoner over 50 mill NOK, med et samlet volum på nærmere 1,6 milliarder NOK, forteller Jan Inge Røyland.

Det er et klart skille mellom de gode og mindre gode eiendommene med tanke på yieldnivå. Med lang leiekontrakt og god soliditet hos leietaker kan man oppnå lav yield. -Vi legger til grunn at beste yield i regionen som kan oppnås fortsatt er ned mot 4 % på sentrale eiendommer med gode leietakere på lange kontrakter, ifølge Kristian Ur. -For øvrige bygg legger vi til grunn en normal yield mellom 6,0 og 8,0 %.

Utvikling fremover

-Det er fortsatt høy ledighet på kontorareal i regionen, konkluderer Røyland. Det er veldig positivt at vi ser at kontorledigheten fortsetter å synke også i 2022. Dette skyldes selvsagt en kombinasjon av økt aktivitet i regionen, kombinert med lite nybygging på kontor. Vi opplever at det jobbes godt med omstilling i regionen, og det er samtidig en klar positiv utvikling i tradisjonelle virksomheter i regionen. Kombinasjonen av disse faktorene tror vi vil bidra til å øke behovet for nye kontorarbeidsplasser og mer kontorareal.

Dersom du ønsker å lese mer om næringsmarkedet kan vi anbefale å lese halvårsrapporten til EiendomsMegler 1 som du får ved å sende e-post til nering@em1sr.no og Newsecs rapport som du finner på  www.newsecinsight.com.