Resultater fra Nærmiljøundersøkelsen

Fra venstre: Karl W. Sandvig, Sunniva Bang Larsen og Børge Aanestad.
Del på Facebook
Hele 513 personer svarte på undersøkelsen om nærmiljøet

Medvirkende til artikkelen er:

Sunniva Bang Larsen, (AP), Karl Sandvig, (PP), og Børge Aanestad, (H)

Redigering og tilrettelegging:

Jorunn B. Eia

Stavanger kommune har nettopp gjennomført en Nærmiljøundersøkelse i alle kommunedeler, og Hinna er den kommunedelen som har fått desidert flest svar. Hele 513 respondenter har svart.

-Det vitner om et utrolig godt engasjement i Hinna kommunedel, og bidrar til at vi som politikere i bydelen lettere kan jobbe for en utvikling som er basert i det innbyggerne er opptatt av, sier de tre representantene for Hinna kommunedelsutvalg (KDU).

Som en av Stavanger største kommunedeler er svarene i denne undersøkelsen avgjørende for å forstå fremtidige behov på en god måte. De tre politikerne forteller ivrig at resultatene er nøye gjennomgått og diskutert med alle i kommunedelsutvalget, og legger ikke skjul på at de er fornøyd med antall respondenter.

De kan også fortelle at samarbeidet i kommunedelsutvalget er svært godt og at det beste for kommunedelen er det viktigste.Vi er en utrolig god gjeng som samarbeider veldig godt om det meste. Resultatet i denne undersøkelsen er nok veldig inspirerende for samtlige medlemmer av KDU, og da er det også veldig kjekt at vi står sammen om de fire kjernesakene” sier Børge Aanestad.

Om Hinna hadde vært en by, hadde den faktisk vært nr 21 i størrelse i Norge med sine 22 870 innbyggere. Bare størrelsen alene vitner om et behov for en ny svømmehall i bydelen, og behovet blir bare større i lys av den veksten som Hinna vil få de neste årene.Naturen i Hinna er også noe innbyggerne setter stor pris på, og er fasiliteter vi kan være stolte av. Kommunedelen har de siste 20 årene vært i en voldsom utvikling, og det er flere store prosjekter som er under arbeid i fremtiden. Det understreker kanskje viktigheten av naturperlene vi har i dag, og hvorfor vi må bevare og utvikle disse for fremtiden.

Flere lekeplasser og gapahuker er eksempler på hva innbyggere mener vi trenger for å ha enda flere gode steder å møtes.

-Vi er satt til å mene noe om hva som er viktig for bydelen, da er vi avhengig av gode svar – det har vi fått i denne undersøkelsen, sier Sunniva Larsen. Hun vil også gjerne oppfordre flere til å lese og fylle ut undersøkelsen. I HINNAvis nr. 1/2021 side 2 står en QR-kode som leder til undersøkelsen.

Innbyggerne i kommunedelen har fått anledning til å gi uttrykk for både hva de synes er bra i Hinna, men også fått anledning til å utrykke hva som mangler. 1 av 4 føler seg utrygge, det er utvalget veldig opptatt av å kunne forstå bedre og for å arbeide for at innbyggerne opplever trivsel og trygghet.

Kommunedelsutvalget har pekt ut fire kjernesaker fra undersøkelsen som det er bred enighet om, og som utvalget vil jobbe for i årene som kommer.

  1. Naturperlene i bydelen må vernes og utvikles
  2. Svømmehall og større bredde i aktivitetstilbudene
  3. Mobilitet i kommunedelen – kollektivtransport, sykkel og gange.
  4. Trivsel og trygghet

1.Naturperlene i bydelen må vernes og utvikles
Tilbakemeldinga i innbyggjarundersøkinga er eintydig og sterk når det gjeld friområda i bydelen; Forusskogen, Fritidsgården,Jåttånuten, Sørmarka, Hinnastranda, Vaulen osv. Innbyggerne er opptatt av at desse områda må tas vare på og utviklast vidare. Mange er opptatt av at kvaliteten på områda kan bli betre ved å leggja til rette for fleire aktivitetar, ha flere benker/sittegrupper, gapahuker o.l. Fleire er uroa over at nokre av desse områda er under press frå utbyggingsinteresser, og KDU meiner arealplanen må sikra at naturperlene og viktige friområde ikkje blir mindre gjennom «små» og gradvise utbyggingar. «Marka-grensa» er eit omgrep frå Oslo som blir brukt for å verna Nordmarka. Det bør vurderes «marka-grenser» for dei største og viktigaste friområda i kommunedel Hinna. Med sine 22 870 innbyggjarar er Hinna alt i dag ein middels stor småby. Det er venta betydeleg auke i folketalet i åra framover. Å sikra tilgang til natur og friområde og leggja til rette for at innbyggjarane er aktive og brukar desse tilbud, er viktig både for trivsel og folkehelse.Vi vil jobbe for å få mer lys på turstier som et tiltak i dette.

2.Svømmehalll og større bredde i aktivitetstilbudene
Det framgår at folk saknar ein større bredde i tilbud i møteplasser og aktivitetstilbud. Kommunedelen manglar symjehall, og mens fotballbanene er mange, er tilbudet svært mangelfullt for unge som vil spela basket, håndball eller driva friidrett. Kommunedelen har til dømes ingen friidrettsanlegg med tartan-dekke. Folk set pris på dei kafeene, restaurantene og andre møteplasser som finst, men ønskjer samtidig større breidde i tilbodet. Møtestader for ungdom, fritidsklubber, bibliotek og møteplass for andre aktivitetar blir etterlyst.Innbyggjarundersøkinga viser tydeleg at folk på Hinna stort sett treffes hjemme hos seg sjølv eller hos andre. KDU meiner den nye arealplanen bør leggja opp til fleire og meir mangfaldige offentlege møteplasser i kommunedelen. Mest prekært er det å få på plass symjehallen. Den bør realiserast så snart råd er av omsyn til forsvarleg svømmeopplæring i bydelen. Gode lekeplasser, større breidde i tilboda til dei ungdommer og biblioteksfilial i bydelen, meiner KDU er viktige punkt for det vidare arbeidet med arealplanen.

3.Mobilitet i kommunedelen – kollektivtransport, sykkel og gange. Innbyggjarundersøkinga blei gjennomført i koronatida og viser at Hinna-folk i svært liten grad nyttar kollektivtransport. Forklaringa kan vere at folk ikke tar buss eller tog på grunn av faren for covid-19. Uansett, arealplanen handlar om kva utvikling me ønskjer for bydelen fram mot 2040 når det gjeld transport og mobilitet. Hinna kommunedel har i dag eit godt kollektivtilbud både med buss og tog, men få ser fordeler med den nye bussveien. Her ser Hinnabuen seg overkjørt av sentrale planer. I planperioden 2023 – 2040 må målet være å utvikla dette tilbodet slik at færre kjører bil. Mange ønsker bedre sykkel- og gangveger for å leggja til rette for syklar og gange til daglege gjeremål.I dei delane av kommunedelen som ligg lengst borte frå den nye bussveien, er det tydeleg at mange fryktar at det vil bli vanskelegare å ta buss når bussveien blir ferdig. Avstanden til bussen blir for stor; til dømes frå området Sollivegen- Bratlievegen-Markvegen. KDU meiner derfor plansekretariatet må leggja til rette for at Hinna kommunedel får på plass eit «shuttle-buss-system» som gjer det attraktivt for alle innbyggjarane i kommunedelen å ta buss og tog. «Shuttle-bussen» frakter folk frå alle delar av kommunedelen til trafikk-knutepunkt for tog og på bussveien. Folk gir mange ulike grunnar for at dei ikkje syklar eller går til daglege gjeremål. Nokre av desse grunnane kan arealplanen 2023-2040 ha som mål å gjera noko med. KDU vil her særleg peika på at plansekretariatet bør følgja opp ønsket om samanhengande og trygge sykkel- og gangveier som er knytta til sykkelstamvegene på ein effektiv måte.

4.Trivsel og trygghet
KDU har festa seg ved eit lite paradoks i innbyggjarundersøkinga. På den eine sida opplever folk høg trivsel, tilknytning til området og gode nabolag. På den andre sida kjenner mange seg utrygge både på dag- og kveldstid. Det går ikkje fram av svara kvifor folk kjenner seg utrygge. KDU kjenner heller ikkje tala for andre bydeler. KDU ønskjer derfor at plansekretariatet følgjer opp problemstillinga i det vidare arbeidet med ny arealplan. Måten utearealet blir utforma på, har konsekvensar for om innbyggjarane er trygge og opplever trivsel.

Her kan du lese hele undersøkelsen:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRkZGEzOWMtMWU4NC00OWUyLThkOTAtMzkxOGM1MTg4ZjA2IiwidCI6IjhjYjk0ZjE3LTRiNjAtNDVkNi1iMjc5LWNkODgwNzZlNWI0OCIsImMiOjh9