Nye Vaulen skole

Nye Vaulen skole
Del på Facebook
I mai i fjor ble det vedtatt at den nye barneskolen på Vaulen skal bli værende på eksisterende tomt. Nå er skisseprosjektet i gang, og ansatte, elever, foreldre og naboer er spente på hvordan den nye skolen blir.

Tekst og foto: Ingrid Smistad /

Jan Ole Rød (Ap) er medlem av Hinna kommunedelsutvalg, sitter i skoleutvalget på Vaulen skole og har jobbet 35 år i skoleverket. Han er over gjennomsnittet engasjert i skolesaker i bydelen og er opptatt av at skoletilbudet i kommunedel Hinna er godt.

– Utbyggingen av nye Vaulen skole har vært og er en av de viktigste sakene i bydelen etter min mening. Gamle Vaulen skole er overfylt og nedslitt, og skolekapasiteten i Hinna bydel i dag er sprengt. De største skolene i Stavanger, med tanke på antall elever er skolene i Hinna kommunedel. Sett utfra befolkningsveksten og planlagt fortetting i bydelen er det behov for flere skoleplasser, forklarer Jan Ole Rød. Han mener det alt nå bør legges planer for en ny skole i kommunedelen, samtidig som nye Vaulen bygges.

På Vaulen skole er kapasiteten allerede sprengt. Skolen hvor det i dag går oppimot 700 elever, er egentlig bygget for langt færre elever. Det planlagte nybygget skal være en såkalt B28 skole (barneskole med plass til 4 klasser per trinn) med kapasitet til totalt 840 elever. Samtidig skal det legges til en bydelskulturskole, som en del av kommunen sitt kulturtilbud til barn og unge med blant annet musikk, kunst og kultur.

Blir værende

Det sto mellom to alternativer ved utbygging av den nye barneskolen på Vaulen; erverve Coop-tomten på Nedre Vaulen og bygge ny skole der, eller bygge ny skole på eksisterende tomt på Øvre Vaulen. Begge alternativene var aktuelle og ble utredet i en mulighetsstudie i 2018 av Link Arkitektur. Endelig vedtak i formannskapet i Stavanger ble gjort 4. mai i 2020. Eksisterende tomt ble valgt, hvor ny skole skal bygges der den ligger i dag og eksisterende bygningsmasse skal rives. Kommunen ønsker fremdeles å erverve Coop-tomten til andre offentlige formål.

– Jeg er veldig fornøyd med endelig vedtak og opplever stor begeistring blant de ansatte på skolen som er fornøyde med å bli værende i Auglendsbakken, sier Rød og legger til:

– Jobben som ble gjort av Hinna Arbeiderlag i forkant, ble viktig i denne saken. Politikere i kommunedelen klarte å nå frem til sentrale politikere med budskapet om at det var uheldig å flytte skolen. Mange elever ville få lengre og mer trafikkfarlig skolevei. I tillegg er det en fantastisk tomt på Øvre Vaulen, med nærhet til blant annet Sørmarka. Da det kom til endelig avstemming i formannskapet, var det klart flertall for å bli værende.

Flere av de nærmeste naboene til Vaulen skole har ytret sin bekymring for et nybygg på eksisterende tomt og har vært i kommunedelsutvalget og presentert sitt syn. Jan Ole Rød understreker at kommunen har en tett og god dialog med naboene videre i prosessen og at skissene som er lansert har i stor grad tatt hensyn til naboene sine innspill.

Ferdigstillelse i 2024

Forventet byggestart er satt til 2022, og ferdigstillelse i 2024. Eksisterende bygningsmasse skal rives, og det skal bygges en helt ny skole. I mellomtiden må man finne en tilfredsstillende løsning for elevene. Akkurat nå tegnes det et skisseprosjekt av Link Arkitektur på skolebygget og uteareal som skal være ferdig i løpet av 2021. Stavanger kommune har bevilget 425 millioner til prosjektet, og det er bestemt at skolen skal bygges i tre og ha en miljøvennlig profil som tilfredsstiller dagens krav til offentlige bygg.

– Det blir et stort, men ikke ruvende bygg med et harmonisk uttrykk, forteller en fornøyd rektor på Vaulen skole, Tove Steen.

Steen kan fortelle at nybygget vil bli inntrukket i terrenget og at man i størst mulig grad spiller på omgivelsene. Tomten skal utnyttes maksimalt ved å ta i bruk fordeler som terrengfall, fjell og fjellvann. I skolegården skal det ikke planeres for mye, men tas vare på eksisterende trær og vegetasjon i den grad det lar seg gjøre.

– Jeg tror det blir veldig bra både for skolen, naboer og hele området. I tillegg til å bli et funksjonelt skolebygg er vi veldig opptatt av at naboer skal bruke skolegården og synes det er fint. Det skal være til en forskjønnelse for hele området, sier Steen.

Ifølge rektoren vil en ny skole også kunne føre til andre positive ringvirkninger for nærområdet, hvor de blant annet jobber for å få stengt deler av Storhallet for gjennomkjøring. Dette for å sikre en tryggere skolevei for barna og mindre trafikk.