Kollektivtrasé  fra Jåttå til Ullandhaug

Del på Facebook
Byggingen av kollektivtraséen fra Jåttå til det nye sykehuset skal være ferdig i 2024. Fysisk oppstart er planlagt i løpet av 2022.

Jorunn Braathen Eia – jorunn.eia@gmail.com /

Plankart: Rogaland fylkeskommune /

Reguleringsplanen ble behandlet for andre gang i utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. oktober 2020 og sluttbehandlet og vedtatt i Stavanger kommunestyre den 16. november 2020. -Nå er vi i gang med neste fase som er prosjektering, forteller prosjektleder Trine Hystad i Plan og utbygging Nord-Jæren i Rogaland Fylkeskommune. – Vi har lyst ut konkurransegrunnlag for anskaffelse av konsulent til prosjekteringsjobben. Konsulenten blir valgt nå i februar. Prosjekteringen skal pågå gjennom 2021 og begynnelsen av 2022. Fysisk oppstart i prosjektområdet er planlagt i løpet av 2022.

Diagonalen og sykkelveien

-Kollektivtraséen skal være ferdigstilt når byggetrinn 1 av det nye sykehuset er ferdig i 2024. Den er et rekkefølgekrav for etableringen av det nye sykehuset på Ullandhaug, forteller Hystad. -Traséen vil i starten av «Karusellen», som er krysset mellom Boganesveien og Diagonalen, gå på den nordøstre siden av Diagonalen. Selve Diagonalen vil bli liggende på samme sted som i dag til et stykke før Veste Vågedalsvei. Her vil den nye kollektivtraséen gradvis bli liggende der dagens vei er, og Diagonalen bli forskjøvet mot sørøst. Sykkelvei med fortau skal bygges på nordøstsiden av kollektivtraséen. Når vi nærmer oss motorveien og Hinnakrysset, kobles Diagonalen på eksisterende vei før rampen til motorveien, forklarer Hystad og legger til at under motorveien skal traséen gå på nordsiden av det eksisterende Hinnakrysset. Her skal sykkelvei kobles med fortau som skal gå parallelt med kollektivtraséen på rampe opp til sykkelstamveien.

Eiendommer som blir berørt

Det blir et relativt lite inngrep i eksisterende eiendommer. Langs kollektivtraséen skal det bygges støyskjermer fra starten ved «Karusellen» til Dr. Martha Persens gate. Se reguleringsplankartet på siden. -Ett bygg på Hinna stadion må rives eller flyttes. Det er regulert et midlertidig anleggsbelte langs eksisterende eiendommer. Dette er et område som skal benyttes i anleggsfasen for å ha nok areal til at gravemaskiner og annet har manøvreringsareal nok for å kunne bygge støyskjermer, murer og annet, forteller Hystad. Hun sier at grunneierne får utbetalt leie for dette arealet. Når anlegget er ferdigstilt vil arealet bli reetablert og grunneierne vil fortsatt være eiere av arealet. -Grunneiere som blir berørt av prosjektet blir kontaktet av grunnerverver i Rogaland fylkeskommune og kontrakter og avtaler blir utarbeidet sammen med grunneierne, sier Hystad.

Riving av ridehall

Rogaland Rideklubb har i mange år vært bekymret og i dialog med fylkeskommunen om eventuell flytting. Foreløpig har de kontrakt ut 2022. Det vil likevel skje endringer der. -Ridehallen som er plassert nærmest Hinnakrysset må rives i tillegg til kiosk for matsalg og sesongbasert gartneriutsalg som er utleid til eksterne, forteller Hystad. – Ny hovedadkomst til rideklubben blir den eksisterende adkomsten som er etablert i vestre del av området som rideskolen disponerer. Den vil bli utvidet i forhold til dagens situasjon.

Området og veisystemet rundt Rumag vil ble værende som i dag. Den nye kollektivtraséen og sykkelveien med fortau blir liggende på nordsiden av eksisterende vei. Også Madlaveien blir som der er i dag. – I eksisterende rundkjøring ved rampen til motorveien er det planlagt en snarvei for ambulanser og andre utrykningskjøretøy mellom Diagonalen og kollektivtraséen.

Kollektivtraséen vil gå parallelt med Madlaveien og svinge gradvis opp mot sykehusområdet, vist på reguleringsplankartet.

Hovedadkomst til sykehuset

Rundkjøringen ved Kristine Bonnevies vei vil lede opp til den nye adkomstveien opp til sykehuset. Her er det Helse Stavanger som er oppdragsgiver og Rogaland fylkeskommune som er byggherre. -Vi vil motta komplett konkurransegrunnlag for utlysning til entreprenør fra Helse Stavanger, forteller Trine Hystad.

Adkomsten til det nye sykehuset ble behandlet for andre gang i Sola kommune like før jul. Der ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 37 mot 4 stemmer i samsvar med Utvalg for plan og miljøs innstilling. Forslaget inneholder blant annet at nedbygging av friområdet skal begrenses til et minimum og flere trær med høy verdi skal bevares. Veianlegget vil redusere skogen langs Kristine Bonnevies vei og jordbruksarealet mot sør. Det skal bygges støyskjerming og fyllinger/støyvoll langs Kristine Bonnevies vei. Ny kulvert under veien vil gi et noe endret landskapsbilde for beboere i Grannesstien 17 og 19. Separate sykkelfelt og fortau vil bli bygget og det skal være rabatt mellom kjørefelt og gang- og sykkelstier. Ny kulvert vil gi en planfri og trafikksikker krysning av Kristine Bonnevies vei. Se reguleringsbilde og les mer på www.sola.kommune.no

Plankart - vedtatt plan